Handboek Lesson Study gepresenteerd

  Bèta Steunpunt Oost
  Door Bèta Steunpunt Oost
  Handboek Lesson Study gepresenteerd

  Handboek Lesson Study gepresenteerd


  Op 10 mei 2016 is op de VU in Amster­dam op de eerste Lesson Study confe­rentie het hand­boek 'Een prakti­sche gids voor het onder­wijs' gepre­sen­teerd aan Peter Dudley (UK). De belang­stel­ling was groot; Lesson Study zit ook in Neder­land duide­lijk in de lift.

  Lesson Study is in Japan en de Verenig­de Staten al langer bekend. Het is een metho­diek waarmee leraren gezamen­lijk een les ontwer­pen, deze les geven en vervol­gens gezamen­lijk nabe­spreken. Doel van deze werkwij­ze is om steeds in de prak­tijk te toetsen in hoever­re de lesin­houd en de gebruik­te werkvor­men het leren van de leerlin­gen bevor­dert. Lesson Study richt zich dus op samen­werking en op het leerpro­ces van de leerlin­gen en niet op de docent of het lesmate­riaal.

  Lesson Study in Neder­land

  In Eucli­des ver­scheen onlangs een serie artike­len over de Twentse ervarin­gen met Lesson Study. Zo hield dit Lesson Study-team, bestaan­de uit acht docen­ten van ver­schil­lende vo-scholen en de afdelin­gen TW en ELAN, zich bezig met de afgelei­de en de inte­graal, bewij­zen in de meetkun­de, de over­gang van het begrip sinus (en cosinus) als verhou­ding naar een perio­dieke bewe­ging in vwo 3, telpro­blemen in havo 4 en het nieuwe examen­onder­deel Analyti­sche Meetkun­de op het vwo.

  Klik hier voor meer informa­tie over het hand­boek 'Een prakti­sche gids voor het onder­wijs'.

  Terug naar de nieuwsbrief juni 2016