19 mei: Jaarlijkse conferentie lerarenopleiders

  Bèta Steunpunt Oost
  Door Bèta Steunpunt Oost
  19 mei: Jaarlijkse conferentie lerarenopleiders

  Het is bijna zover: vrijdag 19 mei 2017 organiseren ECENT en ELWIeR samen de jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders. Het thema is dit jaar ‘Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding’. Na de  openingslezing van Yuri Matteman (Hoofd educatieve ontwikkeling bij Naturalis Biodiversity Center) neemt u deel aan een ontwerpsessie en bezoekt u drie workshops.

  < lees de beschrijvingen van alle werkgroepen >

  < geef u op nu het nog kan! >

   

  Programma

   09:30 – 09:45 Ontvangst met koffie/thee

   09:45 – 11:15 Ronde 1 – Openingslezing door Yuri Matteman en ontwerpsessie

   11:30 – 12:45 Ronde 2 – Werkgroepen

   12:45 – 13:30 Lunch

   13:30 – 14:45 Ronde 3 – Werkgroepen

   15:00 – 16:15 Ronde 4 – Werkgroepen

   16:15 – 16:45 Borrel


   

   

  Ronde 1 - Openingslezing door Yuri Matteman en ontwerpsessie

   Openingslezing: Trix als context om overal te leren: op school, thuis en in Naturalis

  Door: Yuri Matteman (Naturalis)

   De vondst van Trix in Noord-Amerika en haar komst naar Leiden gaf Naturalis een unieke kans om de educatieve visie in de praktijk te brengen. Deze luidt: wij ontdekken samen de rijkdom van de natuur. 

  Wat je ook weet en wat je ook voelt, er is altijd meer om enthousiast over te zijn, meer om te leren en
  meer om te onderzoeken. Waar je ook bent: op school, thuis, in de natuur of in het museum.…< lees verder >

   

  Ronde 2 – Werkgroepen

  • W01: Actualisering/herijking kennisbasis pabo R/W

  Vanaf november 2016 is in opdracht van 10voordeleraar een kernteam bezig gegaan met de herijking van de kennisbasis rekenen-wiskunde…< lees verder >

  • W02: De rol van Pabo's bij de implementatie van W&T in het basisonderwijs

  OCW heeft met het TechniekPact afgesproken dat in 2020 op alle basisscholen W&T moet worden aangeboden. De afgelopen jaren is door verschillende partijen op verschillende manieren geïnvesteerd om W&T in het basisonderwijs te implementeren…< lees verder >

  • W03  Van opleiding tot school: waar leer ik differentiëren?

  Uit onderzoek van de inspectie hoger onderwijs blijkt dat startende leraren zich onvoldoende voorbereid voelen om goed te kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen….< lees verder >

  • W04: Effectief praktisch werk in techniek

  Leerlingen vinden ‘ontwerpen en maken’ vaak leuk, maar het is niet altijd duidelijk of ze ervan leren wat docenten beogen. Deze werkgroep gaat over een aanpassing van de NVON cursus ‘Getting Practical’….< lees verder >

  • W05: Vadiwulo: Ontwikkelen en delen van materialen voor wiskundedidactiek-colleges in de eerstegraads opleidingen

  De ICL (Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen) heeft het verzoek gedaan aan Vadiwulo om tot verdere afstemming te komen van de vakdidactiekcurricula van de eerstegraads lerarenopleidingen. De afgelopen tijd zijn er verschillende initiatieven geweest om materialen voor wiskundedidactiek-colleges te ontwikkelen. ….< lees verder >

  • W06: Didactiek van Informatieverwerking en Statistiek voor leerlingen van 12-16?

  De serie didactiekboeken ‘Wiskunde voor leerlingen van 12-16, voor de lerarenopleiding’ bevat de delen Algebra (2012), Meetkunde ( 2005), en Rekenen ( 2016). Met betrekking tot het domein Informatieverwerking en Statistiek’ is er geen didactiekboek of module. Hieraan is in de Samen-werkingsgroep Lerarenopleidingen Wiskunde dit studiejaar gewerkt. In deze werkgroep presenteren ….< lees verder >

  • W07: De kracht van Big History voor het VO

  De geschiedenis van de oerknal tot het heden in samenhang bestuderen, zodat kennis in de context van tijd en cultuur wordt geplaatst en dus betekenisvol wordt. Big History verbindt de verschillende wetenschappelijke disciplines en dus schoolvakken met elkaar; natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer. Hoe doen we dat …< lees verder >

  • W08: Vakdidactisch overleg

  Overleg van vakdidactici scheikunde van de verschillende lerarenopleidingen over diverse thema’s. In ieder geval zullen de gevolgen van het overleg over vakdidactische uitwisseling besproken worden, en de stand van zaken voor wat betreft chem4all, Regionale vaknetwerken scheikunde, en Onderwijs 2032 …< lees verder >

  • W09: Routes naar het docentschap, werken aan het lerarentekort

  Voor vier tekortvakken (wisk, na, sk, inf) zijn er nu vakinhoudelijke programma’s waarmee docenten in opleiding met een andere vooropleiding flexibel kunnen werken aan hun lesbevoegdheid. Daarmee zijn er nog niet meteen ook meer leraren. De (vice)bètadecanen werken aan een programma dat hier iets aan moet doen.…< lees verder >

   

  Ronde 3 – Werkgroepen

  • W10: Professionele leeromgevingen en praktijkonderzoek naar de vakdidactiek van rekenen-wiskunde in het basisonderwijs

  De koppeling tussen professionele leeromgevingen en praktijkgericht onderzoek brengt vragen vanuit het onderwijsveld en het leerproces van pabostudenten bij elkaar. Dat leidt zowel tot kennisontwikkeling over de leerprocessen van de leerlingen in de basisschool en als tot praktijkverrijking voor .…< lees verder >

  • W11: Leerkrachtvaardigheden voor een Grote Rekendag

  Van de Grote Rekendag naar enkele suggesties voor implementatie van rekenen-wiskunde vanuit onderzoekend leren. Tijdens deze werkgroep wordt gekeken naar de vraag: hoe stimuleer je aankomende leerkrachten om vaker onderzoekend leren te gebruiken tijdens hun reken-wiskundeonderwijs…< lees verder >

  • W12: Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde op de pabo

  In het najaar van 2016 is voor de vijfde keer onderzoek gedaan bij alle lerarenopleidingen basisonderwijs naar het aantal uren dat studenten besteden aan het vak rekenen-wiskunde. In de werkgroep zal de ontwikkeling van deze studielast geschetst worden over de periode 2009 – 2017 ….< lees verder

  • W13: Ontwerpen in Beeld – bewust omgaan met ontwerpvaardigheden

  In ontwerplessen werk je bij uitstek aan het ontwikkelen van 21e -eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Voor leerkrachten en leerlingen is echter niet altijd duidelijk wat er precies wordt geleerd. Met ontwerpen in Beeld krijgen leerkrachten en leerlingen grip op de ontwerpvaardigheden. Als de werkvormen en strategieën voor formatief evalueren goed worden toegepast, ontwikkelen leerlingen ontwerpvaardigheden twee keer zo ……< lees verder

  • W14: Online bètadidactiek: Samen blended onderwijs ontwikkelen

  Vanuit de stimuleringsregeling Open online onderwijs van OCW en Surf is dit jaar door 12 leraren-opleiders van verschillende hogescholen en universiteiten materiaal ontworpen. Het gaat om vrij beschikbaar materiaal in de vorm van clips, artikelen en opdrachten. Op dit moment is de aandacht gericht op vier thema’s uit de wiskunde- en sciencedidactiek, namelijk Statistiek, Macro/meso/micro-niveaus, Wiskundig denken en Warmte & temperatuur. Het doel van het project is echter breder: we beproeven een systematiek om blijvend materiaal te ontwikkelen en onderhouden voor blended onderwijs op de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen…..< lees verder

  • W15: Vakdidactiek meetkunde voor de lerarenopleiding

  Het deel uit de APS-serie “meetkunde voor de lerarenopleiding” wordt grondig herzien. De huidige ontwikkelingen in het onderwijs gaven daar voldoende aanleiding toe. Tijdens de workshop doen we een aantal verrassende meetkundeactiviteiten ter introductie en presenteren we ons “work in progress”. Verder is er gelegenheid tot uitwisselen van “good practices”. …..< lees verder

  • W16: IMPULS, concepten in de context van recent onderzoek

  Voor vijf schoolvakken (wisk, na, sk, nlt, inf) wordt in IMPULS ontwikkelteams gewerkt aan nieuw lesmateriaal. Elk team is gekoppeld aan een UT onderzoeksgroep (sociale robotica, wachtrijen, quantummechanica, nanofabrication en lab-on-a-chip). In de werkgroep verkennen we samen het leren van concepten in dergelijke complexe contexten …..< lees verder

  • W17: SPA+, voor het aanpakken van redeneeropgaven

  De Systematische Probleem Aanpak plus (SPA+) richt zich op het aanpakken van ‘leg-uit-‘, ‘verklaar-‘

  en ‘beredeneer-‘opgaven in boeken, toetsen en examens. Met een simpel schema voor een complete redenering kunnen leerlingen elke opgave te lijf. Leerlingen vinden dat lastig, maar zinvol. In de werk-groep proberen we de methode zelf en reflecteren we op de waarde voor docent en leerling …….
  < lees verder

  • W18: Een nieuwe lerarenopleiding Science & Technology

  Fontys Lerarenopleiding Sittard start met ingang van september 2018 met een nieuwe lerarenopleiding ‘Science & Technology’. In de opleiding die sterk geënt is op de kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw is veel aandacht voor vaardigheden en het leren van concepten door het werken aan ontwerpopdrachten. In de interactieve presentatie wordt de opbouw van het curriculum …….< lees verder

   

  Ronde 4 – Werkgroepen

  • W19: In hoeverre kunnen pabostudenten door middel van zelfstudie hun wiskundige probleemoplossende vermogen ontwikkelen?

  Pabostudenten die deelnemen aan de landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde moeten beschikken over efficiënte oplossingsstrategieën, ook als het gaat om het oplossen van non-routine rekenopgaven. Om hun wiskundig repertoire uit te breiden maken ze onder andere gebruik van digitale voorbeeldopgaven op toetsniveau met bijbehorende oplossingsmanieren. Maar hoe gaan ze daar eigenlijk mee om? Wat levert die zelfstudie op? …..< lees verder

  • W20: In gesprek over een stageopdracht

  Na alle aandacht voor de toetsing van rekenen-wiskunde in de kennisbasistoets zouden we bijna vergeten dat het de verantwoordelijkheid van de opleidingen zelf is om de vakdidactiek te toetsen. Daarom gaan we in deze werkgroep in gesprek over de wijze waarop dit voor tweedejaarsstudenten aan de HAN-Pabo gebeurt door middel van een stageopdracht waarbij studenten na het verrichten van een vooronderzoek vier afgestemde lessen geven. We gebruiken de beschrijving van de opdracht, het werk van studenten en de resultaten van een vragenlijst waarmee …..< lees verder

  • W21: Enthousiast voorbereid op de kennisbasistoets R/W

  Aan het begin van het schooljaar lieten mijn tweede- en derdejaarsstudenten blijken dat ze niet gemotiveerd waren en niets van de stof van het jaar daarvoor hadden begrepen. Na de eerste les aan de derdejaars was de sfeer omgeslagen en kreeg ik terug dat ze het gevoel hadden iets geleerd te hebben. Na drie lessen van mij gehad te hebben zei een tweedejaarsstudent: “ik ga voor het eerst met plezier mijn huiswerk maken, want ik denk dat ik dit kan!” Wil jij weten hoe ik mijn studenten enthousiast weet te krijgen voor lessen gecijferdheid? …..< lees verder

  • W22: Gymzaal van de toekomst- kind als ontwerper

  In ontwerplessen werk je bij uitstek aan het ontwikkelen van 21e -eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, samenwerken en probleemoplossend vermogen. In het ontwerpproject Gymzaal van de Toekomst is sprake van een extra uitdaging: kinderen tussen de 8 en 12 jaar ontwerpen voor een echte opdrachtgever. Werken aan een echt probleem motiveert, maar de praktijk is best weerbarstig. Lang niet altijd ontwikkelen leerlingen hun ontwerpvaardigheden optimaal.…..< lees verder

  • W23: Evalueren van de kwaliteit van natuurwetenschappelijk onderzoek in bovenbouw-vwo

  Leerlingen in bovenbouw-vwo doen praktisch werk bij de verschillende bètavakkken, maar ervaren hierin weinig samenhang. Tijdens deze workshop maak je kennis met een vakoverstijgend instrument waarmee deze leerlingen én hun docenten de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit van een onderzoek kunnen evalueren tijdens en na het uitvoeren van practica bij de verschillende bètavakken. Uit het (promotie)onderzoek naar dit instrument is gebleken dat …..< lees verder

  • W24: Lessen uit PISA?

  Kort zullen wij de belangrijkste resultaten van het meest recente PISA-onderzoek presenteren. Daarbij zullen wij ingaan op de implicaties van deze resultaten voor het Nederlandse onderwijs in wiskunde en de natuurwetenschappen. …..< lees verder

  • W25: Wiskunde en ICT met TPACK

  In deze workshop spelen we het spel TPACK Triplets. Dat is een kaartspel gebaseerd op het TPACK-model, een model dat iets zegt over effectieve inzet van ICT in het onderwijs. Wij hebben dat model in de context geplaatst van wiskundeonderwijs in het VO en er een nieuw spel bij ontwikkeld. Vanzelfsprekend willen we dat spel gaan gebruiken in de lerarenopleidingen en in trainingen.….. < lees verder

  • W26: Denk- en werkwijzen in de lerarenopleiding

  Deze workshop is bedoeld voor lerarenopleiders die de kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw graag willen behandelen in hun opleiding of dat al doen. We gaan er vanuit dat u al op de hoogte bent van de gemeenschappelijke denk- en werkwijzen uit diezelfde kennisbasis. We willen u vragen uw eigen ervaringen en vragen met ons te delen. …..< lees verder

  • W27: Een Bronnenboek NLT-didactiek, voor lerarenopleiders en leraren

  De redenen voor een Bronnenboek NLT-didactiek voor lerarenopleiders en leraren en de inhoud. O.a. de aard van NLT in de les; leerlijnen; heterogene groepen; toetsing en monitoring; docenten teams. We bespreken voorbeeldmateriaal, vanuit de vragen wat dit de doelgroepen te bieden heeft en welke aanvullingen of wijzigingen gewenst zijn. Wie dragen bij aan het Bronnenboek? …..< lees verder