Verslag 2 april van de brainstormgroep in het Polymer Sciencepark In Zwolle

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Aanwezig: Jeannet Brouwer, Karien Dommerholt, Tonny van Dijk, Marijn Meijer (C3), Jos Meijer, Rolf Soer, Huub Schoot
Afwezig met kennisgeving: Klaas Beute,  Benno Hams, Machiel Stolkimage

 • Opening en welkom.
 • Marijn Meijer van stichting C3.
  Marijn was zo vriendelijk om van de andere kant van Nederland, waar hij ’s morgens zat naar Zwolle te komen. Hij gaf een uiteenzetting van de werkwijze en doelgroepen van C3.
 • C3 richt zich op chemie, opleidingen en de chemie en beroepen in de chemie. Ze richten zich op leerlingen in het po, vo (onder- en bovenbouw) en beroepsonderwijs.
 • Als het gaat om activiteiten van leerlingen, richt C3 zich in opdracht van bedrijven vooral op het primair onderwijs. Dat betekent het aanbieden en uitvoeren van leuke proefjes. Expedition Chemistry niet alleen voor school maar ook voor kinderfeestjes en open dagen.
 • In het VO gaat het meer richting beroepen voorlichting.
 • project 'Week van de Procestechniek': Vmbo'ers ervaren zelf het beroep van procesoperator of laborant door een bezoek te brengen aan een bedrijf of laboratorium.
 • project 'PROEF!': Havo-leerlingen ontdekken de vele beroepsmogelijkheden na een hbo-opleiding in de Applied Sciences.
 • project 'Exact wat je zoekt!': Stichting C3 informeert middelbare scholieren niet alleen over de beroepsmogelijkheden in de chemie, life sciences en procestechniek, maar maakt ze ook enthousiast voor deze beroepen.
 • project 'Lab Experience Days': Een bijzonder project, waarbij scholieren samen met hun ouders een kijkje in het laboratorium nemen.
 • In de Pijplijn zit een Dynemawedstrijd. Dynema is ontwikkeld door DSM door Piet Lemstra en Paul Smith

C3 heeft weinig projecten richting procesindustrie. Een van de projecten is de chocolate challenge  van Shell voor VMBO leerlingen. Zij kunnen op een speelse en spannende manier kennismaken met het vak van procesoperator. Eerst een instructie en dan aan de slag. Shell komt langs met een roadshow.

HAVO en VWO
Probleem met de proceschemie en polymeerchemie is dat het bijna niet in het examenprogramma Havo en Vwo zit.
In de discussie die volgt komt naar voren dat die ruimte wel zit in het ‘technisch ontwerpen; maar bij natuurkunde

Even opgezocht: 
Subdomein G2: Technische automatisering*
27. De kandidaat kan meet-, stuur- en regelsystemen construeren en de functie en werking van de componenten beschrijven.

Domein H: Natuurkunde en technologie
28. De kandidaat kan in voorbeelden van technologische ontwikkeling die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen natuurkundige principes en wetmatigheden herkennen, benoemen en toepassen. En bij het::

Subdomein |3: Ontwerp
31. De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen op basis van een gesteld probleem een ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren.

In het scheikundeprogramma is eerst een interpretatie/duiding  nodig om na te kunnen gaan tot ‘hoever’ de genoemde domeinen gaan. Dat geldt ook voor het natuurkundeprogramma.
Het ontbreken van duiding van het nieuwe examenprogramma kan ook de oorzaak zijn van de geringe belangstelling van Scheikunde docenten.

Vervolg
Als vervolg op het verhaal van Marijn wordt de hoop uitgesproken dat er misschien zaken zijn waarbij we kunnen aansluiten. Karien Dommerholt zet een activiteit voor PO en onderbouw VO (TechnoDiscovery) die mogelijk hierbij kan aansluiten.

Aanbod 2015
= We bespreken de mogelijkheden van een haalbaar aanbod voor 2015. We kunnen constateren dat er niets kant en klaar is. Dat geeft ook kansen.
Gedacht wordt aan een ontwerpopdracht met productie met een spuitgietmachine. Een dergelijke opdrachtenreeks is er al op het PSP voor mbo-leerlingen. We zouden daarnaar kunnen kijken.
Het werken met 3-D printers. Hierzou duurzaamheid, het werken met afbreekbare polymeren een mogelijkheid kunnen zijn.
Zowel Beta Steunpunt Noord Nederland als Jos Meijer zijn bezig met een NLT module 3D printen. Ook dat zou een activiteit kunnen zijn. Jos heeft contacten met een bedrijf dat printertijd aanbiedt.

Afspraak volgende bijeenkomst:
Afgesproken is dat er in dit schooljaar nog een bijeenkomst is waarin we vooral afspraken maken voor het komende jaar.


Naschrift
Na deze bijeenkomst kwam ik in contact met Vincent Renken van Beta Steunpunt Zuid Holland. Hij organiseert met hulp van FabLab Rotterdam workshops ‘Bouw je eigen 3D-printer”. Ik ben in Delft gaan kijken hoe dat verliep en werd ter plekke enthousiast. Een 12 tal groepen van 2 tot 3 docenten was fanatiek bezig een 3D-printer in elkaar te zetten. Er bleek ook een leerling mee te lopen. Mijn vraag of een dergelijke workshop ook te doen was met 2 leerlingen en een docent werd volmondig ondersteund. Zo was het idee voor een excellent havo project geboren. De workshop wordt gevolgd door een PLG “Didactiek van het 3D printen in het Onderwijs”. Ik heb inmiddels al veel docenten uitgenodigd via de schoolleiders.

Ik stuur de opgaveformulier mee.


Terug naar de nieuwsbrief juni 2014